Om Konjunktur­institutets data

På Konjunkturinstitutet webbplats finns två typer av data att hämta: Statistik från Konjunkturbarometern och data från Konjunkturinstitutets prognoser.

Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutet frågar varje månad svenska företag och hushåll om deras syn på ekonomin. Resultatet publiceras i rapporten Konjunkturbarometern som ska ge snabba, kvalitativa indikationer om viktiga ekonomiska variabler.

I vår statistikdatabas finns ett omfattande datamaterial där det bland annat går att hitta längre tidsserier och mer detaljerade uppdelningar. Data kan laddas ned i flera olika format, bland annat som textfiler och Excelfiler. Det finns möjligheter att spara länkar till uttag i databasen och att automatisera datahämtningen med hjälp av ett API.

Konjunkturbarometern består av två delar, företag och hushåll. Konjunkturbarometern hushåll är en del av Sveriges officiella statistik. Konjunkturbarometerns statistik består av sammanställningar av företagens och hushållens enkätsvar om synen på den egna och den svenska ekonomin.

Datamaterialet i statistikdatabasen uppdateras varje månad, i samband med att Konjunkturbarometern publiceras. Publiceringsdatum finns i kalendariet.

Konjunkturinstitutets prognoser

Konjunkturinstitutet gör regelbundet prognoser för svensk och internationell ekonomi. Resultatet publiceras i rapporten Konjunkturläget.

I vår prognosdatabas finns ett omfattande datamaterial med bland annat fler prognosvariabler och längre tidsserier, med både prognoser och historiska utfall för prognos-variablerna. Data kan laddas ned i flera olika format, bland annat som textfiler och Excelfiler. Det finns möjligheter att spara länkar till uttag i databasen och att automatisera datahämtningen med hjälp av ett API.

Datamaterialet i prognosdatabasen uppdateras fyra gånger per år, i samband med att Konjunkturläget publiceras. Publiceringsdatum finns i kalendariet.

Eftersom de historiska tidsserierna enbart uppdateras när vi publicerar en ny prognos så kan det finnas senare versioner av historiska utfallsdata hos respektive statistikproducent. Om man söker de senaste utfallen bör man alltså söka hos statistikproducenterna.

Villkor för användning

Du får utan kostnad ladda ner obegränsade mängder data från Konjunkturinstitutets webbplats. Det är också tillåtet att bearbeta, kopiera och sprida datamaterialet vidare till andra användare. Detta gäller även kommersiell användning och det gäller både manuell hämtning via gränssnittet på webbplatsen och hämtning via databasens API.

Vid användning och distribution ska Konjunkturinstitutet alltid anges som källa. Konjunkturinstitutet får dock aldrig framstå som avsändare av bearbetad eller manipulerad statistik eller anges som källa till användarens egna analyser och slutsatser.

Datamaterialet och databastjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Konjunkturinstitutet reserverar sig för eventuella förseningar och brister i datamaterialet.

Öppna data och PSI

EU:s så kallade PSI-direktiv syftar till att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad. PSI står för ”public sector information”. Avsikten är att enskilda (personer och företag) ska kunna utnyttja information från den offentliga förvaltningen för andra ändamål än det ursprungliga ändamålet. Direktivet ska säkerställa att villkoren för detta vidareutnyttjande är rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande.

I Sverige har PSI-direktivet genomförts genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). PSI-direktivet ändrades 2013, och PSI-lagen ändrades 2015. Lagändringen innebär bland annat nya regler för hur höga avgifter myndigheterna får ta ut för vidareutnyttjande samt nya regler för hur de ska informera om vilka handlingar som kan vidareutnyttjas, om avgifternas storlek och om hur avgifterna beräknas.

Undantag från lagen

PSI-lagen reglerar inte vilka handlingar enskilda har rätt att få tillgång till. Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i andra författningar, bland annat tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) PSI-lagen reglerar inte heller hur en myndighet ska sätta avgifter; detta regleras bland annat i avgiftsförordningen (1992:191).

Vilka typer av information hos Konjunkturinstitutet är elektroniskt tillgängliga för vidareutnyttjande?

Hos Konjunkturinstitutet finns två typer av information som tillhandahålls elektroniskt för vidareutnyttjande: Statistik från Konjunkturbarometern och data från Konjunkturinstitutets prognoser (Konjunkturläget). Ovan finns korta beskrivningar av datamaterialen, vid vilka tidpunkter de uppdateras, datafilernas format, avgifter och, villkor, och kontaktinformation.

Kan Konjunkturinstitutet tillhandahålla bearbetade data?

Bearbetningar och andra tjänster kan ibland utföras av Konjunkturinstitutet som uppdrag mot avgift.

Statistiksekretess

Enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess inom myndighetens statistikverksamhet för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Det innebär att exempelvis statistiskt primärmaterial, såsom enskilda personers och företags svar i Konjunkturbarometerundersökningarna, skyddas av sekretess. PSI-lagen ger inte någon rätt att få tillgång till sekretesskyddat material.

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb